• de

 Planowanie przestrzenne

 Spatial Planning

Całokształt działań zapewniających prawidłowe → zagospodarowanie przestrzenne kraju, → województw (regionów) i → gmin z uwzględnieniem wzajemnych związków i interesów oraz powiązań w skali międzynarodowej. Planowanie przestrzenne rozumiane jest jako wstępny, projektowy etap → gospodarki przestrzennej, którego efektem jest określone → zagospodarowanie przestrzenne.

All activities ensuring accurate → spatial management for the whole country, the voivodeships (regions), or the communes, while integrating interdependent relationships and interests as well as international relations. Spatial planning is seen as the initiate, projecting phase of → spatial economy resulting in what is defined as → spatial management.