• de

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 Voivodeship Spatial Management Plan

Dokument planistyczny określający zasady organizacji struktury przestrzennej → województwa, a w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury.

Planning document defining the organization principles concerning the spatial structure of a → voivodeship, in particular the primary elements of the settlement system, the distribution of technical, social, and other infrastructure, requirements in the field of nature environmental as well as heritage protection.