• en

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft

Dokument planistyczny określający zasady organizacji struktury przestrzennej → województwa, a w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury.

Plandokument, das die Grundsätze der Organisation der räumlichen Struktur der → Wojewodschaft beinhaltet, insbesondere die Grundzüge des Siedlungsnetzes, die Verteilung der sozialen, technischen und sonstigen Infrastruktur sowie die Anforderungen im Bereich des Umwelt- und Kulturgüterschutzes.