Plan urządzania lasu

 Forest Management Plan

Opracowanie planistyczne określające zadania gospodarki leśnej oraz potrzeby jej infrastruktury technicznej. Ustalenia planu uwzględnia się w → miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Planning document defining tasks in the field of forest economy and its required infrastructure. Its provisions are to be incorporated into the → Local Spatial Management Plan.