• de

 Partycypacja społeczna

 Public Participation

W dokumentach prawnych planowania przestrzennego udział społeczeństwa jest wymagana na etapie → wyłożenia → projektu planistycznego i dotyczy obydwu najważniejszych dokumentów gminnych: → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Partycypacja zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje: zgłaszanie wniosków do projektu dokumentu, uczestnictwo w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie dokumentu, uwagi dotyczące projektu dokumentu wyłożonego do publicznego wglądu. Pozaustawowe, nieformalne formy partycypacji nie są powszechne.

Public participation is legally required in the phase of → putting a → draft planning document (i.e. both a → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, or a → Local Spatial Management Plan) on public display. Public participation as defined by the Spatial Planning and Management Act consists of the submission of motions on a draft to be prepared, partaking in public hearings on the draft provisions, and submission of observations on a draft put on public display. Further informal forms of participation are not common.