Park kulturowy

 Culture Park

Obszar powoływany przez → gminę (lub → związek gmin) w celu ochrony krajobrazu kulturowego. W uchwale przedstawia się m. in. zakazy i ograniczenia związane z prowadzeniem robót budowlanych, różnego rodzaju działalnością i zmianami sposobu korzystania z zabytków nieruchomych. Na obszar parku kulturowego sporządza się jeden lub kilka → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Area designated by a commune (or an → association of communes) in order to protect the cultural landscape. The adoption has to name bans and limitations on building activities, on certain other activities, and on the use of monuments. The area of a culture park needs to be covered by → Local Spatial Management Plan(s).