Parcelacja

 Allotment

Dobrowolny lub przymusowy – uwarunkowany prawnie – podział gruntów (→ obrót nieruchomościami gruntowymi).

Voluntary or compulsory (on legal grounds) division of land (→ real estate transaction).