Otulina

 Buffer Zone

Strefa ochronna, izolująca obszar ochrony przyrody od otoczenia (→ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa).

Protection zone around a nature protection area (→ Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan, → Voivodeship Spatial Management Plan).