• de

 Opiniowanie

 Assessment

Czynności formalno-prawne wymagane przy → sporządzaniu opracowań planistycznych (→ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa). Opiniowanie ma na celu prezentację stanowiska organu opiniującego w sprawie zamierzonych → ustaleń planistycznych w → projekcie planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym precyzuje jakie opracowanie planistyczne, kiedy i komu mogą być przedłożone do zaopiniowania lub do → uzgodnienia.

Formal legal procedure required in the → preparation process of some planning documents (→ Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan, → Voivodeship Spatial Management Plan). An assessment states the opinion of the assessing body on the → provisions in a → draft planning document. The Spatial Planning and Management Act defines which planning documents are to be submitted when and to whom for assessment, or for → consultation.