Ochrona przyrody / środowiska

 Nature / Environment Protection

Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.

Retention, appropriate use, and regeneration of natural resources and other nature components, especially wildlife as well as natural complexes and ecosystems.