Ochrona gruntów rolnych i leśnych

 Protection of Agriculture and Forest Land

Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, a także zapobieganie ich degradacji (→ wyłączanie z produkcji gruntów rolnych).

Restricting land use for non-agricultural and non-forest purposes, and tackling their degradation.