Ocena oddziaływania na środowisko

 Environmental Impact Assessment

Opracowanie wykonywane przez biegłego z listy ustalonej przez właściwego ministra. Oceny dokonuje się w przypadkach: ustalania warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach społeczno-gospodarczych, uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi a także w przypadkach ubiegania się o koncesję na działalność związaną z przemysłową eksploatacją zasobów środowiska.

Assessment prepared by an expert appointed from a ministerial list in case of the establishment of conditions for carrying out works in an area of special social-economic value, or for building investment in an area, especially if the investment might be harmful for the environment and people’s health. The assessment is also required in conjunction with a business permit concerning the industrial exploitation of natural resources.