Obszar wsparcia

 Support Area

Obszar wyodrębniony ze względu na występujące w nim problemy rozwojowe, podlegający określonym działaniom ze strony → administracji publicznej rządowej i → jednostek samorządu terytorialnego (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa).

Area delimited with reference to its specific development problems that require special activities on behalf of the governmental → public administration and of → self-governmental units (→ Voivodeship Spatial Management Plan).