Obszar poprzemysłowy

 Brown-Field Site

Przyjęte ogólne określenie powstałych na terenach zurbanizowanych nieużytków, czyli obszarów, które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek procesów deindustrializacji i restrukturyzacji gospodarki. Jako ogólne określenie obejmuje także obszary powojskowe, pokolejowe, poportowe,itd (→ rewitalizacja).

Broadly accepted term for urban sites that have lost their function in the course of de-industrialization and economic restructuring processes. The Polish term (literally translated “post-industrial site) covers also sites of former military, railway, port etc. uses (→ regeneration).