• de

 Obszar metropolitalny

 Metropolitan Area

Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia (→ aglomeracja miejska), ustalony w → koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dla obszaru metropolitalnego opracowuje się → plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Area of a large city and of the territory functionally directly to it connected (→ urban agglomeration) as designated in the → National Spatial Management Concept. It is required to prepare for this area a → Metropolitan Area Spatial Management Plan as part of the → Voivodeship Spatial Management Plan.