• en

 Obszar metropolitalny

 Metropolraum

Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia (→ aglomeracja miejska), ustalony w → koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dla obszaru metropolitalnego opracowuje się → plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Gebiet einer Großstadt und des mit ihr funktional verbundenen Umlandes, wie es in der → Raumbewirtschaftungskonzeption des Landes festgelegt ist. Für einen Metropolraum ist ein → Metropolraumbewirtschaftungsplan als Teil des → Raumbewirtschaftungsplans der Wojewodschaft zu erstellen.