Obszar chronionego krajobrazu

 Landscape Protection Area

Stanowi element systemu obszarów ochrony przyrody. Obejmuje on wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, których zagospodarowanie powinno zapewnić w środowisku przyrodniczym stan względnej równowagi ekologicznej.

Element of the system of nature protection areas covering distinctive landscapes with different types of ecosystems with the aim of achieving by their development a relative ecologic balance in the environment.