Obrót nieruchomościami gruntowymi

 Real Estate Transaction

Czynności prawne mające za przedmiot nieruchomości gruntowe. W szczególności sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę.

Legal activities dealing with real estate, i.e. in particular sale, exchange, renouncement, perpetual usufruct, lease, tenancy.