Monitoring przestrzenny

 Spatial Monitoring

Tworzenie podstaw informacyjnych stałego diagnozowania procesu zmian środowiska.

Generating an information basis for a constant observation of the process of environmental changes.