Miejska Pracownia Urbanistyczna

 Municipal Urban Atelier

Jednostka budżetowa miasta powołana przez radę miejską. Jej głównym zadaniem jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego. Głównymi zadaniami są: → sporządzanie → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych oraz innych opracowań związanych z → gospodarką przestrzenną.

Budget unit of a city established by the commune (city) council. Its main task is to fulfil the self-governmental duties in the field of spatial planning. This includes the → preparation of the city’s → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management and of its → Local Spatial Management Plans, as well as of urban and architectural concepts and other → spatial management documents.