• de

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 Local Spatial Management Plan

Opracowanie planistyczne → gminy – akt → prawa miejscowego uchwalony przez → radę gminy – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych → liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich → funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalają, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego.

Planning document of the → commune adopted as → byelaw by the → commune council. By separating the land covered by it through → dividing lines this plan designates → land functions, development principles, provision with infrastructure, and – if deemed necessary – local conditions, principles and standards for building design, as well as other conditions necessitating planning regulations.