• en

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 Örtlicher Raumbewirtschaftungsplan

Opracowanie planistyczne → gminy – akt → prawa miejscowego uchwalony przez → radę gminy – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych → liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich → funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalają, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego.

Planwerk (der → Gemeinde), das als vom → Gemeinderat beschlossenes → Ortsrecht (Satzung) Nutzungen einzelner abgegrenzter Flächen festlegt. Enthält die Funktionen und die Grundsätze der Raumbewirtschaftung, der Erschließung und der Infrastruktur. Bedarfsabhängig festgesetzt werden ferner lokale Bedingungen, Grundsätze und Standards der Gestaltung der Bebauung sowie weitere planerische Regelungen.