• de

 Marszałek województwa

 Voivodeship Marshal

Przewodniczący → zarządu województwa, organ administracji → samorządu terytorialnego → województwa. Kierownik → urzędu marszałkowskiego i zwierzchnik służbowy jego pracowników, a także kierownik wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Wybierany przez sejmik → województwa z grona radnych. Marszałek województwa jest odpowiedzialny za opracowanie → projektu → planu zagospodarowania przestrzennego województwa i przebieg procedury → sporządzenia planu

Head of the → Voivodeship Board, i.e. the administration body of the → territorial self-government on → voivodeship level. Head of the voivodeship’s → Marshal Office and supervisor of its servants, and at the same time head of the voivodeship’s self-governmental organization units. Elected by the Sejmik (parliament of the → voivodeship) from the circle of its members. The Voivodeship Marshal is in charge of the preparation and preparation process of the → draft of the → Voivodeship Spatial Management Plan.