Lokalizacja

 Localization

Ustalenie miejsca usytuowania fizycznego elementu zagospodarowania w przestrzeni, w tym → inwestycji celu publicznego.

Designation of a site for a physical spatial element, including → public investment.