Linia zabudowy

 Building Line

Linia oznaczająca granicę, której nie może przekroczyć w danym kierunku lico budynku, wyznaczająca w wielu przypadkach usytuowanie ścian zewnętrznych budynku, stosowana w → miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Drawn line defining the limit that must not be exceeded in a given direction by the front of a building, determining in many cases the location of the outer construction walls of a building. Applied in → Local Spatial Management Plans.