Krajobraz

 Landscape

Obraz, widok przestrzeni otwartej ukształtowanej z elementów naturalnych środowiska przyrodniczego, jak również z elementów naturalnych i zbudowanych.

Sight and view of an open space shaped by elements of the natural environment and buy built elements.