• de

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

 National Spatial Management Concept

Akt planistyczny sporządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjmowany przez rada ministrów, określający zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele i kierunki polityki przestrzennej państwa. Koncepcja staje się aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym wyłącznie w zakresie ustalenia podstaw sporządzania → programów służących realizacji → inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Ponadto stanowi podstawę do → sporządzania → planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

Planning document prepared by the Ministry for Regional Development and adopted by the Council of Ministers (cabinet) mainly defining the natural, cultural, social and economic conditions as well as the objectives and directions of the national spatial policy. It is a binding document on the interior administration level only concerning the definition of principles for the preparation of national → public investment → programmes. It is also the basis for the → preparation of the → Voivodeship Spatial Management Plan.