• en

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

 Nationale Raumbewirtschaftungskonzeption

Akt planistyczny sporządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjmowany przez rada ministrów, określający zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele i kierunki polityki przestrzennej państwa. Koncepcja staje się aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym wyłącznie w zakresie ustalenia podstaw sporządzania → programów służących realizacji → inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Ponadto stanowi podstawę do → sporządzania → planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

Nationales Planungsdokument, das vom Ministerium für Regionalentwicklung aufgestellt und vom Kabinett angenommen wird und vor allem die naturräumlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Ziele und Perspektiven der staatlichen Raumentwicklungspolitik festlegt. Die Konzeption ist ein intern bindender Verwaltungsakt ausschließlich im Bereich der Festlegung von Grundlagen zur Erarbeitung von → Programmen, die der Realisierung von → Öffentlichen Investitionen von landesweiter Bedeutung dienen. Zudem ist sie eine Grundlage zur → Aufstellung der → Raumbewirtschaftungspläne der Wojewodschaft.