Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

 Committee for Urban Planning and Architecture

Organ doradczy w województwach, powiatach i gminach w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

Consultation body on spatial planning and management in voivodeships, counties, and communes. The Main Committee for Urban Planning and Architecture is the consultation body for the central government authority responsible for spatial management.