Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 Directions of Spatial Management

Wskazuje się je w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla określenia polityki przestrzennej gminy. Kierunki te wynikają z uwarunkowań rozwojowych gminy a także są ustalane w relacji do wyznaczonych celów tej polityki.

Part of the communal → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management defining the communal spatial policy. The directions derive from the → development conditions of the commune and are outlined in accordance to the objectives of this policy.