Jednostka pomocnicza (gminy)

 (Communal) Auxiliary Unit

Wyodrębniona część → gminy z własnymi wybieralnymi władzami, pełniąca funkcje pomocnicze w stosunku do gminy przy realizacji zadań publicznych. Jednostka bez osobowości prawnej i własnego majątku. W gminach wiejskich jednostkami takimi są → sołectwa, a w gminach miejskich → dzielnice lub → osiedla. Są tworzone przez → radę gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy (→ partycypacja społeczna).

Delimited part of a → commune with its own elected authority executing auxiliary public functions for the commune. This unit is neither a legal nor a budget entity. Auxiliary units of rural communes are called in Polish → sołectwo, and of urban communes → borough or → estate, and they are established by the commune council in consultation with, or following the initiative of, inhabitants (→ public participation).