• de

 Inwestycja celu publicznego

 Public Investment

To działanie o znaczeniu lokalnym, wojewódzkim lub krajowym stanowiące realizację → celów publicznych. Warunkiem realizacji inwestycji wpisanych w → programie jest zwykle ich wprowadzenie do → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

tation of → public objectives of local, voivodeship or national significance. A precondition for the implementation of an investment as defined in a → programme is usually its incorporation into a → Local Spatial Management Plan.