Intensywność zabudowy

 Building Density

Iloraz powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Land use ratio (→ Local Spatial Management Plan).