Grunt

 Land

  1. Wierzchnia warstwa ziemi o określonych cechach fizycznych, użytkowana lub przeznaczona na określone cele (leśne, rolne, budowlane).
  2. Grunty rolne to wszelkie użytki rolne, oraz powierzchnie terenowe związane z gospodarką rolną,
  3. Grunty leśne to lasy, tereny zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej oraz drogi dojazdowe do lasów.
  4. Grunty budowlane to tereny zagospodarowane na cele nierolnicze i nieleśne.
  5. (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
  1. Land is a surface layer of ground /soil with defined physical features, used or meant for specific purposes (forest, agriculture, building).
  2. Agricultural land comprises any cultivable land as well as ground surface connected with farming.
  3. Forest land comprises forests, land re-cultivated for forestry as well as any forest access roads.
  4. Building land comprises sites designated for non-agricultural and non-forest uses. (→ Voivodeship Spatial Management Plan, → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan).