• de

 Gmina

 Commune

Podstawowa i wyposażona w największe kompetencje i środki finansowe jednostka → samorządu terytorialnego. Gminy dzielą się na miejskie (zwane w skrócie miastami), miejsko-wiejskie i wiejskie (→ burmistrz, → prezydent miasta, → wójt). Gminy miejsko-wiejskie obejmują wspólnoty terytorialne, w których występuje miejscowość posiadająca prawa miejskie oraz obszary wiejskie, pozbawione takich praw. Rozróżnienie na jednostki miejskie i wiejskie nie jest oparte na poziomie zurbanizowania danej gminy – szczególnie w strefach podmiejskich większych miast znajduje się wiele gmin wiejskich charakteryzujących się wysokim poziomem zurbanizowania.

Primary, and equipped with the most authority and the highest amount of financial means, unit of → territorial self-government. Communes are distinguished into urban communes (swiftly called towns or cities), urban-rural communes, or rural communes (→ mayor, → city president, → head of a rural commune). Urban-rural communes comprise of a community with town/city rights as well as of rural areas deprived of this status. The distinction between urban and rural does not refer to the actual degree of urbanization – in particular suburban areas around larger cities are characterized by highly-urbanized rural communes.