Gabaryt

 Structural Dimension

Zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, najczęściej określające jego wysokość lub kubaturę (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).

Dimensions of a building object mostly identifying its height or cubature. (→ Local Spatial Management Plan, → conditions of development and spatial management).