Dzielnica

 Borough

Część miasta, z reguły dużego lub średniej wielkości, wyodrębniona administracyjnie przez samorząd lokalny jako → jednostka pomocnicza gminy lub dająca się wyodrębnić na pewnej podstawie.

Large or medium-sized part of a town or city as delimited by local self-government as communal → auxiliary unit, or as unit defined by other criteria.