Droga publiczna

 Public Road

Droga to pas terenu, prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przeznaczony do ruchu pojazdów i pieszych, do postoju pojazdów, a ponadto do prowadzenia ciągów uzbrojenia inżynieryjnego. Drogi publiczne dzielą się ze względu na funkcje na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, zaś ze względu na wyposażenie techniczne na następujące klasy dróg: autostrady „A”, ekspresowe „S”, główne ruchu przyśpieszonego „GP”, główne „G”, zbiorcze „Z”, lokalne „L” i dojazdowe „D”.

A road is a land strip delimited by legally defined by dividing lines designated for vehicle or pedestrian traffic, parking space, or marked-out routes for engineering equipment. Public roads are classified according to their functions into national, voivodeship, county, and communal roads, and according to their technical equipment into → motorways “A”, → express roads “S”, main fast roads “GP”, main roads “G”, trunk roads “Z”, local roads “L” and access roads “D”.