Dokumentacja

 Documentation

Zbiór dokumentów niezbędnych do uzasadnienia, że działania były, są lub będą prowadzone zgodnie z prawem (→ sporządzenie dokumentu planistycznego)

Set of documents proving that activities have been, are, or will be conducted in compliance with the law (→ preparation of a planning document).