• de

 Decyzja administracyjne

 Administrative Decision

Oświadczenie woli właściwego organu → administracji publicznej władczo rozstrzygające sprawę o charakterze indywidualnym (np. pozwolenie na budowę).

Declaration of the will of a → public administration body settling an individual case (e.g. a building permission).