• de

 Cel publiczny

 Public Objective

Zamiar działań na rzecz dobra publicznego. W → planowaniu przestrzennym według ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzenie takich warunków przestrzennych dla lokalizacji urządzeń służących ogółowi ludności (→ inwestycja celu publicznego). Ponadlokalnymi celami publicznymi są cele ustalane przez administrację rządową oraz samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego lub powiatowego. Cele te realizuje się poprzez → programy i wynikające z nich zadania (→ zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych).

Defined action for the public good. In a → spatial planning context, as outlined in the Real Estate Act, the preparation of localisation conditions for public facilities (→ public investment). Supra-local public objectives are defined by the governmental administration, or by the voivodeship or county self-governmental administration. These objectives are implemented by → programmes. (→ governmental and self-governmental tasks to achieve supra-local public objectives).