• en

 Cel publiczny

 Öffentliches Ziel

Zamiar działań na rzecz dobra publicznego. W → planowaniu przestrzennym według ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzenie takich warunków przestrzennych dla lokalizacji urządzeń służących ogółowi ludności (→ inwestycja celu publicznego). Ponadlokalnymi celami publicznymi są cele ustalane przez administrację rządową oraz samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego lub powiatowego. Cele te realizuje się poprzez → programy i wynikające z nich zadania (→ zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych).

Beabsichtigte Vorhaben zum Wohl des Gemeinwesens. In der räumlichen Planung gemäß dem Gesetz über die Immobilienwirtschaft: Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Lokalisierung von der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen. Überörtliche öffentliche Ziele sind von der zentralen Regierungsverwaltung sowie von der territorialen Selbstverwaltung der Wojewodschaft festgelegte Ziele. Diese Ziele werden über → Programme und aus ihnen resultierenden Aufgaben realisiert.