Budynek

 Building

Obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony od otoczenia za pomocą trwałych przegród, posadowiony na fundamentach i przykryty dachem, przeznaczony na stały pobyt ludzi lub na cele produkcyjne, usługowe, składowania i inne.

Object steadily fixed with the ground, separated from its surroundings by permanent divisions, standing on foundations and covered by a roof, and designed for the permanent use by people or for production, service, or other functions.