Aglomeracja miejska

 Urban Agglomeration

Obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności i obejmujący większą ilość → gmin. Rozróżnia się aglomerację monocentryczną z wyraźną dominacją jednego ośrodka wielkomiejskiego oraz aglomerację policentryczną z kilkoma ważnymi ośrodkami miejskimi. Planowanie i zarządzanie rozwojem aglomeracji dyskutuje się w Polsce w kontekście organizacji → obszarów metropolitalnych.

Intensively urbanized area consisting of several → communes and characterized by a high population density. Mono-central agglomerations are dominated by one urban centre, while poly-central agglomerations are consisting of several urban centres. Spatial planning and management on agglomeration level in Poland is an issue in the context of organizing → metropolitan areas.