• de

 Administracja publiczna

 Public Administration

  1. Wykonawcze funkcje państwa.
  2. System organów, na które składają się organy administracji rządowej (centralne i regionalne) oraz organy → samorządu terytorialnego.
    (→ decyzja administracyjna)
  1. Executive functions of the state.
  2. System of administrative authorities including governmental bodies on central and regional level as well as → bodies on territorial self-government level. (→ administrative decision)