• en
  • de

 Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

 

Część procedury → sporządzenia → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (→ partycypacja społeczna). → Projekty tych dokumentów planistycznych podlegają wyłożeniu, na okres ca najmniej 21 dni, do publicznego wglądu. Osoby prawne i fizyczne mogą wnosić → uwagi dotyczące projektu dokumentu.