Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego

 

Wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna i budżetowa. Nadzór nad jego działalnością sprawuje → Zarząd Województwa. Biuro swym zakresem działania obejmuje obszar → województwa, na którym realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa). Biuro może wykonywać na rzecz innych podmiotów prace studialne, → studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowania planistyczne, a także prowadzić konsultacje, poradnictwo oraz sporządzać opinie w zakresie zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.