• de
  • en

 Uzgodnienie

 

Czynność formalno-prawna dokonywana w czasie → sporządzania dokumentów planistycznych (→ plan zagospodarowania przestrzennego, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), niezbędna do jej uchwalenia. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne przepisy specjalistyczne precyzują jakie opracowanie planistyczne, kiedy i komu mogą być przedłożone do uzgodnienia lub tylko do zaopiniowania (→ opiniowanie).