• de
  • en

 Teren zamknięty

 

Teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Prowadzenie polityki przestrzennej gminy nie obejmuje terenów zamkniętych, w dokumentach planistycznych (→ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych.