• en
  • de

 Rada gminy / miasta

 

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny → gminy. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierunkach działania gminy, uchwala → strategię rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i akty → prawa miejscowego (w tym → miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz budżet gminny. Pracę rady organizuje przewodniczący wybierany spośród radnych. Funkcji przewodniczącego nie można łączyć z funkcją → wójta lub → burmistrza (→ prezydenta miasta).